انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان
تماس با ما
انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان

اعضای افتخاری

اعضای افتخاری

به افرادی که در ظرفیت فوق العاده ای به انجمن کمک کرده اند می توانند عضویت افتخاری دریافت کرد. این افراد پس از بررسی لازم توسط هیئت مدیره، مادام العمر این افتخار را کسب خواهند کرد. این افراد ممکن است رأی ندهند، واجد شرایط انتخابات نباشند و ملزم به پرداخت هزینه نیستند.