انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان
تماس با ما
انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان

اعضای بین المللی

اعضای بین المللی

قابله های بین المللی می توانند برای عضویت درخواست دهند. این افراد نمی توانند رای دهند یا واجد شرایط انتخاب شوند و ملزم به پرداخت هزینه های تعیین شده توسط انجمن هستند.