انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان
تماس با ما
انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان

اعضای وابسته

اعضای وابسته

اعضای وابسته انجمن افرادی هستند که قابله نیستند، اما از مأموریت انجمن حمایت می کنند. این افراد نمی توانند رأی دهند، واجد شرایط انتخاب نیستند و مجبور به پرداخت هزینه های تعیین شده توسط هیئت هستند.