انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان
تماس با ما
انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان

افتتاح ۱۰ واحد های قابلگی در دشت برچی – کابل افغانستان

افتتاح ۱۰ واحد های قابلگی در دشت برچی – کابل افغانستان
24 عقرب 1400
انجمن قابله های افغان به ادامه فعالیت های مفید در راستای صحت مادر وطفل اینک 10 واحد های قابلگی را در دشت برچی کابل افتتاح نمود.
MLUs (Midwife led Units)
یا واحد های قابله ها، به عنوان یک کلینیک خصوصی خانگی با هدف افزایش دسترسی زنان حامله به سطح جامعه به قابله های ماهر ولادی پیشنهاد شده است. این واحد های قابلگی توسط یک قابله ماهر و با اعتبار ملی به سطح جامعه رهبری میشود. این قابله ها به رسم وعنعنات مردم و جامعه بلدیت داشته، مورد اعتماد و پذیرش جامعه بوده ومطابق به آن خدمات مورد نیاز شان را ارائه مینمایند. قابله های MLUs شش روز درهفته از ساعت 8 صبح الی 4 عصر در خدمت خانم های حامله بوده و خدمات مشاوره های قبل از حمل، مراقبت های جریان حمل، ولادت، بعد از ولادت و تنظیم خانواده را برای خانم های حامله و دختران جوان ارائه مینمایند. درصورت لزوم بعضی وقایع عاجل را که در مراکز خویش گرفته نمیتوانند مریض را کمک نموده و با ثبات یافتن وضعیت وخیم مریض، وی را به شفاخانه های دیگر رجعت میدهند. قابله های MLUs راپورکاری خویش را به MLMCC یا مرکزمراقبت های مادر به رهبری قابله ها ارائه میدهند.
MLUs،
یا د قابله ګۍ واحدونه د یو خصوصي کور کلینیک په توګه جوړ شوی چې موخه یې په ټولنه کې مسلکي قابلو ته د امیندوارو میرمنو لاسرسۍ زیاتول دي. د قابله ګۍ دا واحدونه د ټولنې په کچه د یوې تکړه قابلې لخوا چې ملي اعتبار لري رهبري کیږي. دا قابلې د خلکو او ټولنې له دودونو سره بلده وی، د ټولنې له خوا د باور او منلو وړ وي او د اړتیا سره سم خدمات وړاندې کوي.
MLU
قابله ګانې په اونۍ کې 6 ورځې د سهار له 8 بجو څخه د ماسپښین تر 4 بجو پورې شتون لري او د امیندوارۍ میرمنو او ځوانو انجونو لپاره د زیږون دمخه ، زیږون ، زیږون وروسته ، او د کورنۍ سمبالتیا خدمات چمتو کوي. ځینې عاجل پیښې چې د دوی په مرکزونو کې د ناروغ سره مرسته نشي کولی او د ناروغ د جدي حالت په ثبات سره، دوی نورو روغتونونو ته راجع کوي. د MLU قابله د قابله ګانو په مشرۍ د پاملرنې مرکز ته راپور ورکوي.