انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان
تماس با ما
انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان

ایجاد مراکز مراقبت های مادری به رهبری قابله ها و ایجاد واحد های قابلگی در افغانستان

به زودی!