انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان
تماس با ما
انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان

بورد مشورتی

هیئت بورد مشورتی

ما یک تیم متخصص برای خدمت به شما داریم

ویکتریا پارسا

مشاور انجمن

ویکتریا پارسا

مشاور انجمن

فیروزه مشتری

مشاور انجمن

فیروزه مشتری

مشاور انجمن

صابره ترکمنی

مشاور انجمن

صابره ترکمنی

مشاور انجمن

پشتون اذفر

بنیانگذار انجمن

پشتون اذفر

بنیانگذار انجمن

مرسل موسوی

مشاور انجمن

مرسل موسوی

مشاور انجمن

صالحه همنواز زاده

مشاور انجمن

صالحه همنواز زاده

مشاور انجمن

فهیمه نظیری

مشاور انجمن

فهیمه نظیری

مشاور انجمن

زهرا میرزائی

مشاور انجمن

زهرا میرزائی

مشاور انجمن