انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان
تماس با ما
انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان

رهبران قبلی انجمن

انجمن قابله های افغان

انجمن قابله ها افغان از کار کرد های رهبران قبلی به دیده قدر منیگرد

فهیمه نظیری

رئیس

فهیمه نظیری

رئیس

نام

معاون رئیس

نام

معاون رئیس

سمیه احساس

خزانه دار

سمیه احساس

خزانه دار

گیتی سدوزی

مدیر اجرایی

گیتی سدوزی

مدیر اجرایی

نادیه علمیار

عضو هیئت مدیره

نادیه علمیار

عضو هیئت مدیره

هیلی غرشین

عضو هیئت مدیره

هیلی غرشین

عضو هیئت مدیره

نفیسه نوری

عضو هیئت مدیره

نفیسه نوری

عضو هیئت مدیره

نام

عضو هیئت مدیره

نام

عضو هیئت مدیره

حبیبه شرقی

عضو هیئت مدیره

حبیبه شرقی

عضو هیئت مدیره

زینب نثار

عضو هیئت مدیره

زینب نثار

عضو هیئت مدیره

سمیه احساس

عضو هیئت مدیره

سمیه احساس

عضو هیئت مدیره

روبابه امیری

عضو هیئت مدیره

روبابه امیری

عضو هیئت مدیره