انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان
تماس با ما
انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان

عضویت محصل

عضویت محصل

 محصلان قابله ممکن است عضویت انجمن را داشته باشند اما نمی توانند رای دهند یا واجد شرایط انتخاب شوند. اعضای دانشجو باید هزینه های تعیین شده توسط انجمن را پرداخت کنند.