انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان
تماس با ما
انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان

بورد اجرائیوی

هیئت مدیره انجمن قابله های افغان

ما یک تیم متخصص برای خدمت به شما داریم

فهیمه نظیری

رئیسه

فهیمه نظیری

رئیسه

نام

معاون رئیسه

نام

معاون رئیسه

سامیه احساس

خزانه دار

سامیه احساس

خزانه دار

گیتی سدوزی

مدیر اجرایی

گیتی سدوزی

مدیر اجرایی

نادیه علمیار

عضو هیئت مدیره

نادیه علمیار

عضو هیئت مدیره

هیلی غرشین

عضو هیئت مدیره

هیلی غرشین

عضو هیئت مدیره

نفیسه نوری

عضو هیئت مدیره

نفیسه نوری

عضو هیئت مدیره

نام

عضو هیئت مدیره

نام

عضو هیئت مدیره

حبیبه شرقی

عضو هیئت مدیره

حبیبه شرقی

عضو هیئت مدیره

زینب نثار

عضو هیئت مدیره

زینب نثار

عضو هیئت مدیره

سامیه احساس

عضو هیئت مدیره

سامیه احساس

عضو هیئت مدیره

روبابه امیری

عضو هیئت مدیره

روبابه امیری

عضو هیئت مدیره