انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان
تماس با ما
انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان

گراف عضویت انجمن

گراف عضویت انجمن

اعضای انجمن قابله های هستند که دارای مدرک قابلگی به رسمیت شناخته شده توسط دولت افغانستان می باشند. طبق قانون اساسی 5 نوع عضویت در انجمن قابله های افغان وجود دارد.