انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان
تماس با ما
انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان

افتتاح مرکزمراقبت های مادری با رهبری قابله ها درشفاخانه احمد شاه بابا مینه ارزان قیمت

افتتاح مرکزمراقبت های مادری با رهبری قابله ها درشفاخانه احمد شاه بابا مینه ارزان قیمت
چهار شنبه، 23 سرطان سال 1400
انجمن قابله های افغان به ادامه فعالیت های مفید در راستای صحت مادر و طفل در افغانستان اینک با کمک مالی دفتر JHPIEGO پروژه UHI مرکز مراقبت های مادری با رهبری قابله ها، در شفاخانه احمدشاه بابا مینه ارزان قیمت افتتاح نمود.
مودل مرکزمراقبت های مادری با رهبری قابله ها میپندارد، که بارداری و ولادت یک اتفاق طبیعی در زندگی زن است.
این مودل یک رویکرد بسیار مهم و زن محور است که استوار بر تداوم مراقبت در نظارت بر سلامت جسمی، روانی ، روحی و اجتماعی زن و خانواده در طول چرخه باروری وی میباشد.
سه پایۀ اساسی خدمات این مرکز قرار ذیل است:
-خدمات زن محور و محترمانه
-خدمات با رهبری قابله ها
-خدمات بر اساس شواهد
در مراسم افتتاح این مرکزنماینده دفتر JHPIEGO ، علما، وکلای منطقه، رهبری انجمن قابله های افغان، نماینده محترم ریاست صحت عامه، رئیس شفاخانه احمدشاه بابا و کارمندان صحی شفاخانۀ مذکوراشتراک نموده بودند.