انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان
تماس با ما
انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان

متمم قابله گی

متمم قابله گی هرات

آخرین اخبار افتتاح مرکزمراقبت های مادری با رهبری قابله ها درشفاخانه احمد شاه بابا مینه ارزان قیمت دسمبر 21, 2021 افتتاح ۱۰ واحد های قابلگی در دشت برچی – کابل افغانستان دسمبر 21, 2021 افتتاح دومین مرکز مراقبت های مادری به رهبری قابله ها دسمبر 21, 2021 تماس با ما خانه نمبر 5، سرک مسجد […]
Read more

متمم قابله گی کندهار

آخرین اخبار افتتاح مرکزمراقبت های مادری با رهبری قابله ها درشفاخانه احمد شاه بابا مینه ارزان قیمت دسمبر 21, 2021 افتتاح ۱۰ واحد های قابلگی در دشت برچی – کابل افغانستان دسمبر 21, 2021 افتتاح دومین مرکز مراقبت های مادری به رهبری قابله ها دسمبر 21, 2021 تماس باما خانه نمبر 5، سرک مسجد حاجی […]
Read more