انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان
تماس با ما
انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان

شب مادران

شب مادران 2014

آخرین اخبار افتتاح مرکزمراقبت های مادری با رهبری قابله ها درشفاخانه احمد شاه بابا مینه ارزان قیمت دسمبر 21, 2021 افتتاح ۱۰ واحد های قابلگی در دشت برچی – کابل افغانستان دسمبر 21, 2021 افتتاح دومین مرکز مراقبت های مادری به رهبری قابله ها دسمبر 21, 2021 تماس با ما خانه نمبر 5، سرک مسجد […]
Read more

شب مادران 2012

آخرین اخبار افتتاح مرکزمراقبت های مادری با رهبری قابله ها درشفاخانه احمد شاه بابا مینه ارزان قیمت دسمبر 21, 2021 افتتاح ۱۰ واحد های قابلگی در دشت برچی – کابل افغانستان دسمبر 21, 2021 افتتاح دومین مرکز مراقبت های مادری به رهبری قابله ها دسمبر 21, 2021 تماس با ما خانه نمبر 5، سرک مسجد […]
Read more

شب مادران 2016

آخرین اخبار افتتاح مرکزمراقبت های مادری با رهبری قابله ها درشفاخانه احمد شاه بابا مینه ارزان قیمت دسمبر 21, 2021 افتتاح ۱۰ واحد های قابلگی در دشت برچی – کابل افغانستان دسمبر 21, 2021 افتتاح دومین مرکز مراقبت های مادری به رهبری قابله ها دسمبر 21, 2021 تماس با ما خانه نمبر 5، سرک مسجد […]
Read more