انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان
تماس با ما
انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان

روز خدمات مادری

آخرین اخبار

تماس با ما

  • خانه شماره ۵، مسجد حاجی میراحمد، سرک بهارستان، ناحیه ۲، کابل افغانستان
  • info@afghanmidwives.org
  • 0093795288815
mathernity Open Day

روز باز زایمان
مادری ایمن بیش از پیشگیری از مرگ و ناتوانی است… احترام به انسانیت، احساسات، انتخاب ها و ترجیحات هر زن است. بنابراین، ضروری است که جوامع برای درخواست مراقبت محترمانه از زایمان و بحث در مورد ترس از بی احترامی، سوء استفاده (D&A)، تصورات نادرست و موانع در مورد روش های مورد نیاز برای کمک به زنان در طول زایمان، بر تصمیمات آنها برای جستجوی مراقبت در یک مرکز بهداشتی تأثیر منفی بگذارند.