انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان
تماس با ما
انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان

اعضای ولایتی

اعضای ولایتی

ما همیشه در ارتباط هستیم تا به شما کمک کنیم!

0 +
اعضای
اعضای AMA
90%
پروژه های فعال
38%
شاخه ها
34%

اعضای ما در سراسر افغانستان:

کابل
اعضای انجمن: 500
پروژه های فعال: 7
اعضای هیئت ولایتی: 13
مزار
اعضای انجمن: 200
پروژه های فعال: 6
اعضای هیئت ولایتی: 13
هرات
اعضای انجمن: 120
پروژه های فعال: 3
اعضای هیئت ولایتی: 13
کندهار
اعضای انجمن: 90
پروژه های فعال: 4
اعضای هیئت ولایتی: 13
هلمند
اعضای انجمن: 50
پروژه های فعال: 2
اعضای هیئت ولایتی: 13
کندز
اعضای انجمن: 50
پروژه های فعال: 3
اعضای هیئت ولایتی: 13
جلال اباد
اعضای انجمن: 70
پروژه های فعال: 3
اعضای هیئت ولایتی: 13
خوست
اعضای انجمن: 50
پروژه های فعال: 3
اعضای هیئت ولایتی: 13
فراه
اعضای انجمن: 50
پروژه های فعال: 7
اعضای هیئت ولایتی: 13
غور
اعضای انجمن: 50
پروژه های فعال: 7
اعضای هیئت ولایتی: 13
بادغیس
اعضای انجمن: 50
پروژه های فعال: 7
اعضای هیئت ولایتی: 13
فاریاب
اعضای انجمن: 50
پروژه های فعال: 7
اعضای هیئت ولایتی: 13
لغمان
اعضای انجمن: 50
پروژه های فعال: 7
اعضای هیئت ولایتی: 13
غور
اعضای انجمن: 50
پروژه های فعال: 7
اعضای هیئت ولایتی: 13
کنر
اعضای انجمن: 50
پروژه های فعال: 7
اعضای هیئت ولایتی: 13
نورستان
اعضای انجمن: 50
پروژه های فعال: 7
اعضای هیئت ولایتی: 13
بدخشان
اعضای انجمن: 50
پروژه های فعال: 7
اعضای هیئت ولایتی: 13
تخار
اعضای انجمن: 50
پروژه های فعال: 7
اعضای هیئت ولایتی: 13
سمنگان
اعضای انجمن: 50
پروژه های فعال: 7
اعضای هیئت ولایتی: 13
پروان
اعضای انجمن: 50
پروژه های فعال: 7
اعضای هیئت ولایتی: 13