انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان
تماس با ما
انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان

اهداف استراتژیک

اهداف استراتژیک انجمن قابله های افغان

1- حمایت و مشارکت با زنان اهداف راهبردی:

 • اجرای فعالیت های حمایتی حرفه مامایی برای اطمینان از ارائه بالاترین سطح خدمات مامایی.
 • انجام و همکاری برای فعالیت های ایمن مادری.
 • برای فعالیت های توانمندسازی زنان با شرکا همکاری کنید
  2- پایداری به عنوان یک سازمان اهداف استراتژیک:
 • تقویت ظرفیت رهبری، مدیریت و حکومتداری انجمن قابله های افغانستان
 • برنامه پایداری مالی برای AMA/OAM تهیه کنید
  3- اهداف راهبردی آموزش، آموزش، توسعه حرفه ای و شغلی:
 • شناسایی در سطح ملی به عنوان نهاد فنی برای آموزش مامایی از جمله آموزش قبل و حین خدمت
 • تقویت ظرفیت فنی ماماها برای ایجاد بالاترین کیفیت مراقبت های مامایی با توجه به آیین نامه اخلاقی ICM و شایستگی های اصلی
 • انجام فعالیت های حمایتی برای ورود مستقیم و برنامه آموزشی مامایی با پوهنتون طبی کابل و پوهنتون خصوصی
 • ارائه پشتیبانی فنی برای ورود مستقیم یا برنامه آموزشی مامایی پل زدن (در صورت نیاز و در صورت نیاز توسط هر نهاد مجاز)
  4- ایجاد اهداف راهبردی نهاد نظارتی:
 • پیگیری – برای تصویب قانون
 • تسهیل در تصویب برنامه راهبردی شورا