انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان
تماس با ما
انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان

افتتاح دومین مرکز مراقبت های مادری به رهبری قابله ها

 افتتاح دومین مرکز مراقبت های مادری به رهبری قابله ها

تاریخ: 24 عقرب 1400

انجمن قابله های افغان به کمک مالی همکاران بین المللی اینک دومین مرکز مراقبت های مادری به رهبری قابله ها را در شفاخانه محمد علی جناع واقع دشت برچی افتتاح نمود.

MLMCC (Midwife led maternity care center) مرکز مراقبت های مادر به رهبری قابله، یک مرکزمراقبت های صحی است که عرضه خدمات صحی برای مادر و نوزاد مطابق به کلتور و فرهنگ جامعه، قابل قبول از طرف مادرحامله و فامیل های شان، مناسب و مشابه به محیط خانه و توسط قابله های مجرب و با اعتبار ملی با معیارات استندرد کانفدراسیون بین المللی قابله ها ارائه میشود.

مودل مرکزمراقبت های مادری با رهبری قابله ها میپندارد، که بارداری و ولادت یک اتفاق طبیعی در زندگی زن است.

این مودل یک رویکرد بسیار مهم و زن محور است که استوار بر تداوم مراقبت در نظارت بر سلامت جسمی، روانی ، روحی و اجتماعی زن و خانواده در طول چرخه باروری وی میباشد.

سه پایۀ اساسی خدمات این مرکز قرار ذیل است:

-خدمات زن محور و محترمانه

-خدمات با رهبری قابله ها

-خدمات بر اساس شواهد

در مراسم افتتاح این مرکزنماینده های وزارت صحت عامه، علما، وکلای منطقه، رهبری انجمن قابله های افغان، نماینده  و کارمندان صحی شفاخانۀ محمد علی جناح اشتراک نموده بودند.