انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان
تماس با ما
انجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغانانجمن قابله های افغان

دیدگاه و ماموریت

دیدگاه انجمن قابله های افغان

انجمن قابله های افغان (AMA) به عنوان انجمن نمونه در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی برای مسلک قابلگی و توانمند سازی زنان شناخته شده است. این انجمن شریک انتخابی در جنبش های ملی، منطقه ای و بین المللی می باشد که به زنان، مادران باردار، نوزادان و خانواده ها اختصاص دارد.

ماموریت انجمن قابله های افغان

حرفه قابله گی به عنوان یک حرفه مستقل و متمایز درکشورشناخته می شود. تقویه ظرفیت قابله ها و حمایت از محیط کار و پالیسی مساعد به گونه ای که قابله ها بتوانند خدمات قابلگی با کیفیت بالا را براساس منشور اخلاقی کنفدراسیون بین المللی قابله ها و صلاحیت های اصلی به زنان، نوزادان و خانواده ها در افغانستان ارائه دهند.